Dážďovky intenzívne posielame novým majiteľom, objednajte si svoju násadu včas. Kompost ako substrát alebo hnojivo k dispozícii aj na osobný odber. Gazdovský substrát, vermikompost čierne zlato či tekuté hnojivá v ponuke. Viete, na koho sa obrátiť ;-) ! #kompostujme #priatelia

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu eshop.kompostuj.me

 

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“) Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok označuje občianske združenie OZ Kompostujme, so sídlom Juraja Fándlyho 2166/17, 010 01 Žilina, IČO: 42390656, DIČ: 2120265411, zapísaná v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR, na základe živnostenského oprávnenia č. 580-59168 (ďalej len ako „predávajúci“).

E-mail: info@kompostuj.me

Kontakt: Michal Vavrík, +421 917 117 828     

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. Box 89, 011 79 Žilina, tel: 041/7632139, email: za@soi.sk

 

Článok I – Pojmy

Predávajúci

občianske združenie OZ Kompostujme, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar 

Spotrebiteľ

fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne eshop.kompostuj.me a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

Kupujúci

fyzická alebo právnická osoba iná od Spotrebiteľa, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne eshop.kompostuj.me a ktorej tento Tovar slúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, prípadne na ďaľší predaj tretím osobám

E-shop

internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne eshop.kompostuj.me

Tovar

Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka

úkon Spotrebiteľa alebo Kupujúceho v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa alebo Kupujúceho nakúpiť Tovar v E-shope

Cena

celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ alebo Kupujúci objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane alebo poplatky, vrátane ceny Dopravného ak sa k danému tovaru majú pripočítať

Dopravné

cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi alebo Kupujúcemu a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.) 

VOP

 tieto všeobecné obchodné podmienky

 

Článok II – Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú:
 • proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom a Kupujúcim prostredníctvom E-shopu,
 • podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho, Spotrebiteľa alebo Kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

 

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ/Kupujúci si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou eshop.kompostuj.me.
 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.
 3. Nákup tovaru v e-shope je možný aj bez registrácie. Po úspešnej objednávke obdrží Spotrebiteľ/Kupujúci potvrdenie prostredníctvom elektronickej pošty o svojom nákupe.
 4. Spotrebiteľ/Kupujúci objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 5. Po výbere požadovaného tovaru a jeho parametrov môže byť produkt pridaný do nákupného košíka. Nákupný košík daného Spotrebiteľa/Kupujúceho je tomuto Spotrebiteľovi/Kupujúcemu akedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 6. K cenám za jednotlivé Tovary sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi. Spôsob doručenia si vyberá zákazník pred konečným potvrdením Objednávky, kde pri výbere je informovaný aj o cene doručenia - Dopravného.
 7. Objednávku Spotrebiteľ/Kupujúci potvrdí stlačením tlačidla „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Spotrebiteľ/Kupujúci je povinný vyplniť svoje osobné údaje pre finalizáciu objednávky, vystavenie daňového dokladu a doručenie. Pred dokončením objednávky je Spotrebiteľ/Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdzuje uskutočnením objednávky.
 8. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ/Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:
 • vlastnostiach Tovaru,
 • celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.
 1. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa/Kupujúceho, ktorú tento uviedol pri potvrdení objednávky potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke.
 2. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 9 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi/Kupujúcemu sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v týchto VOP.
 3. Spotrebiteľ/Kupujúci si môže pred ukončením objednávkového procesu zvoliť možnosť registrácie v internetovom obchode, pre možnosť sledovania objednávky, prehľadu minulých nákupov, ako aj prístupu k daňovým dokladom za vytvorené objednávky.

 

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

 1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú konečné. Predávajúci je platca DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ/Kupujúci uhradiť:
 2. dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru,
 3. v hotovosti do rúk Predávajúceho v prípade osobného odberu na základe vystavenej faktúry alebo pokladničného bloku,
 4. platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay v E-shope.
 5. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok.
 6. Spotrebiteľ/Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Cenu pri preberaní tovaru od doručovateľa alebo vopred na bankový účet Predávajúceho prostredníctvom platby platobnou kartou alebo v hotovosti pri osobnom odbere.
 7. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať na prepravu objednaný Tovar Spotrebiteľovi/Kupujúcemu do jedného týždňa od zaslania potvrdenia Objednávky.
 8. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi/Kupujúcemu objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ/Kupúujúci uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

 

Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:
  1. viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
  3. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
 1. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
 1. písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
 2. e-mailom na adrese: info@kompostuj.me
 1. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 2. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 3. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.
 4. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.
 5. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
 6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
 7. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 8. b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
 9. c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 10. d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
 11. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 12. f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 13. g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 14. h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
 15. i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 16. j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Článok VI – Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

 1. Spotrebiteľ/Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Spotrebiteľa/Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Spotrebiteľ/Kupujúci Tovar neprevezme.

 

Článok VII – Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

 1. Pri preberaní Tovaru je Spotrebiteľ/Kupujúci povinný skontrolovať:
  • či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,
  • či mu bol Tovar dodaný v množstve, hmotnosti a akosti v súlade s Objednávkou,
  • či je Tovar alebo jeho obal poškodený.
 2. V prípade, že bol Spotrebiteľovi/Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý si neobjednal, je Spotrebiteľ/Kupujúci povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. V takom prípade je Spotrebiteľ/Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať a s osobou, ktorá Tovar dodala, spísať Zápis o neprijatí zásielky.
 3. V prípade, ak bol Spotrebiteľovi/Kupujúcemu dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ/Kupujúci objednal, je Spotrebiteľ/Kupujúci povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ/Kupujúci je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva Tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ/Kupujúci odmietne prevziať Tovar podľa tohto odseku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 4. Spotrebiteľ/Kupujúci môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: info@kompostuj.me alebo poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list a faktúra. V reklamácii je Spotrebiteľ/Kupujúci povinný uviesť:
  1. svoje identifikačné údaje,
  2. údaje Predávajúceho,
  3. opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ/Kupujúci reklamuje,
  4. popis vady Tovaru a
  5. číslo Objednávky (Faktúry), ktorej sa reklamácia týka.
 5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi/Kupujúci ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 6. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Spotrebiteľ/Kupujúci Tovar prevzal. Záručná doba pre Spotrebiteľov je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k Tovaru uvedené inak. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.
 7. Kupujúci - právnické osoby, kupujúce a používajúce Tovar na podnikateľské účely, prípadne na ďaľší predaj majú záručnú dobu 12 mesiacov na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 8. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
  1. prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
  2. znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,
  3. používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,
  4. vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
  5. zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
  6. pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,
  7. mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,
  8. neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
  9. po uplynutí záručnej doby.
 9. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 10. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom/Kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 11. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 12. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ/Kupujúci uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ/Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 13. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa/Kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Spotrebiteľ/Kupujúci reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa/Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.
 14. Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:
  1. identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
  2. presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
  3. popis stavu výrobku,
  4. výsledok posúdenia,
  5. dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
 15. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi/Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 16. Ak Spotrebiteľ/Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ/Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ/Kupujúci Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ/Kupujúci odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi/Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 17. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ/Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ/Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi/Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ/Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
 18. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 

Článok VIII – Osobné údaje a ich ochrana

 1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Spotrebiteľa/Kupujúceho (v súvislosti s ochranou osobných údajov, ďalej len ako „dotknutá osoba“) v rozsahu podľa údajov v E-shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov pre účely uzatvorenia a naplnenia zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou nie je potrebný súhlas Spotrebiteľa/Kupujúceho ako dotknutej osoby. Spotrebiteľ/Kupujúci je povinný poskytnúť požadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre kontakt a komunikáciu so Spotrebiteľom/Kupujúcim, na vystavenie účtovného dokladu a doručenie tovaru zvoleným spôsobom.
 2. Dotknutá osoba potvrdením objednávky potvrdzuje, že bola informovaná o informáciách podľa Článku 13 Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov č. 467/2016 (ďalej len „GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú uvedené v dokumente Zásady spracúvania osobných údajov a používanie cookies, ktorý je možné nájsť na internetovej stránke www.kompostuj.me/ochranaosobnychudajov.
 3. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb v prípade ich súhlasu (ktorý dotknutá osoba prejavuje zaškrtnutím príslušného políčka pri Objednávke Tovaru alebo pri registrácii) na:
  1. Registráciu v elektronickom obchode eshop.kompostuj.me;
  2. Marketingové účely – propagáciu občianskeho združenia a jeho činnosti a informovanie dotknutých osôb o cieľoch, akciách a ponukách internetového obchodu a občianskeho združenia

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely podľa Článku IX, bodu 3, písmeno a), b) môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať prostredníctvom žiadosti, ktorá bude zaslaná buď na adresu sídla spoločnosti alebo elektronicky na elektronickú adresu: info@kompostuj.me.

Článok IX – Alternatívne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@kompostuj.me), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 2. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 3. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov alebo aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
 6. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Článok X – Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 2. Spotrebiteľ/Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 4.1.2019

 

 

Príloha č. 1:

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

[vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy]

podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

 

 

Komu:

OZ Kompostujme, Pusté 866, 013 22 Rosina, e-mail: info@kompostuj.me

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar zakúpený dňa: ______________

Číslo faktúry: ______________

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ______________

Adresa spotrebiteľa: ______________

 

 

_________________

Podpis spotrebiteľa

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)