Aj v lete môžete začať s dážďovkami a vyrábať si jedno z najlepších prírodných hnojív pod slnkom - vermikompost! Máme všetko, čo potrebujete :-) ! #pestujme #kompostujme #opakujme

Zásady spracúvania osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA osobných údajov a používanie cookies

 

Informácia podľa Článku 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

 1. Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

Prevádzkovateľom osobných údajov je subjekt, ktorý vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene alebo na základe osobitných právnych predpisov[1]. Takouto osobou je občianske združenie OZ Kompostujme, so sídlom Pusté 866, 013 22, Rosina, IČO: 42390656, IČ DPH: SK2120265411, zapísaná v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR (ďalej len „OZ Kompostujme alebo prevádzkovateľ“).

 

 1. Na aké účely spracúvame osobné údaje ?

OZ Kompostujme spracúva osobné údaje dotknutých osôb, tak ako jej to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Pokiaľ sú spracúvané osobné údaje na základe osobitných právnych predpisov alebo na účely plnenie zmluvy, v ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, nie je na takéto spracovanie potrebný súhlas dotknutej osoby a poskytnutie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou. Pokiaľ dotknutá osoba osobné údaje potrebné na účely podľa legislatívy prevádzkovateľovi neposkytne, je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vykonať úkony, ktoré bez posktynutých osobných údajov nie je možné vykonať. Takéto spracúvanie sa vzťahuje na predaj tovarov v elektronickom obchode.

 

OZ Kompostujme spracúva osobné údaje aj z dôvodu oprávnených záujmov prevádzkovateľa a to najmä na účely priameho marketingu, korešpondencie a komunikácie písomne alebo elektronicky, evidencie činnosti, vyhodnotenia grantov a informovania a propagácie občianskeho združenia prostredníctvom fotografií, videií, novinových článkov a pod, ktoré sa uverejňujú na internete a v televíznom alebo tlačovom spravodajstve.

 

V prípade, kedy spracovanie nie je založené na základe právneho predpisu, zmluvy alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa je prevádzkovateľ povinný získať na spracúvanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby. Súhlas je vždy udelený dobrovoľne a nesmie ovplyvniť poskytnutie služby. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez právnych následkov na poskytnutie služby. Súhlas sa získava prostredníctvom papierových alebo internetových formulárov pri získavaní osobných údajov (napríklad pri registrácií do elektronického obchodu alebo pri zbere osobných údajov potrebných pre projekty komunitného kompostovania).

 1. Aký je rozsah spracúvaných osobných údajov ?

OZ Kompostujme ako prevádzkovateľ spracúva výhradne iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné a primerané na stanovený účel. Kategórie spracúvaných osobných údajov zahŕňajú najmä identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby (meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, emailová adresa) a údaje potrebné na prieskumy o záujme a realizácií projektov komunitného kompostovania (počet a skladba osôb v domácnosti, informácie o životnom štýle a návykoch, informácia o spotrebe a tvorbe odpadu a pod.). Nespracúvajú sa žiadne osobné údaje z osobitnej kategórie  osobných údajov.

 

 1. Komu odovzdávame Vaše osobné údaje ?

OZ Kompostujme v žiadnom prípade neposkytuje osobné údaje tretím osobám, okrem poverených sprostredkovateľov, ktorých zmluvne poveril spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa a na výhradne na základe jeho pokynov.

Takýto sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje z dôvodu marketingu a propagácie (posielanie a tvorba newslettrov, správa internetovej stránky a jej databázy, prevádzkovanie elektronického obchodu, správa sociálnych sietí a podobne.)

V prípade oprávnenej a zákonnej žiadosti sme na základe právnych predpisov sprístupniť osobné údaje aj súdom a orgánom činným v trestnom konaní, daňovým orgánom alebo iným subjektom, keď to ustanovuje zákon.

 

 1. Ako dlho spracúvame osobné údaje ?

Pri nakladaní s osobnými údajmi dodržiavame zásadu minimalizácie, ktorá ustanovuje, že pokiaľ uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. Máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní. Taktiež prístup k Vašim osobným údajom je prísne kontrolovaný a povolený iba osobám, ktoré to nevyhnutne potrebujú pre výkon svojich pracovných povinností, tak aby sa zachovala zásada obmedzenia prístupu k osobným údajom.

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva z osobitných predpisov (napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10rokov) alebo je určená prevádzkovateľom. V prípadoch, kedy dobu uchovávania nestanovujú osobitné právne predpisy, spracúvame osobné údaje po dobu maximálne 5tich rokov.

 

 1. Používa sa automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie ?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie a každé rozhodnutie, ktoré s ohľadom na poskytnutie služieb pre Vás urobíme je kontrolované a riadené povereným zamestnancom.

 

 1. Odkiaľ sme získali osobné údaje ?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame získavame prevažne priamo od Vás osobne prostredníctvom papierových alebo elektronických formulárov, vykonaním nákupov alebo registráciou v elektronickom obchode, či na základe doručenej korešpondencie alebo elektronickej pošty.

Výnimočne získavame osobné údaje aj od iných osôb, pokiaľ ste na to udelili súhlas alebo ak to bolo nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmlúv alebo ak to vyžadujú právne predpisy. Tieto iné osoby sú prevažne Vaši zamestnávatelia alebo blízke osoby. Niektoré osobné údaje a informácie môžeme v oprávnených prípadoch získavať aj z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok.

Pokiaľ si nie ste istý odkiaľ máme osobné údaje o Vašej osobe, môžete využiť právo na prístup k osobným údajom, ktoré je popísané nižšie, alebo nás priamo kontaktujte.

 

 1. Aké sú práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov ?

Podľa Článku 15 až 22 Nariadenia GDPR a §21 až 29 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať od prevádzkovateľa:

 

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte vždy právo na potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú sú spracúvané prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúva a na základe takejto žiadosti Vás informovať o:

 • účele spracúvania,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
 • dobe uchovávania osobných údajov prípadne informáciu o kritériách na jej určenie,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podanie sťažnosti) na Úrad na ochranu osobných údajov,
 • informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ osobné údaje neboli získané priamo od Vás,
 • informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu,
 • informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

Právo na opravu

Pri zmene Vašich osobných údajov sme povinný ich opraviť tak, aby sa spracúvali iba aktuálne, úplné a správne osobné údaje. V prípade oznámenia zmien alebo zistenia, že niektorý osobný údaj nie je aktuálny alebo správny sme povinný vykonať nápravu. Informujte nás prosím a my osobné údaje opravíme.

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V určitých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na základe Vašej žiadosti vymazať. Takéto právo nie je absolútne a preto každá žiadosť o vymazanie údajov podlieha preskúmaniu, na základe ktorého vymažeme Vaše osobné údaje, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Pokiaľ budete namietať, že spracúvame nesprávne osobné údaje, alebo že naše spracúvanie považujete za nezákonné, prípadne pokiaľ osobné údaje budete potrebovať na uplatnenie právnych nárokov alebo budete namietať oprávnený záujme, kedy by boli Vaše osobné údaje spracúvané bez súhlasu, máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov pokiaľ sa neoveria dôvody, pre ktoré namietate spracúvanie. Počas obmedzenia nie je možné s osobnými údajmi nakladať okrem zákonom stanovených výnimiek.

 

Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané automatizovane na základe udeleného súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, je prevádzkovateľ povinný Vám poskytnúť kópiu osobných údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a takto získané osobné údaje môžete preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné.

 

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Vždy počas spracúvania Vašich osobných údajov máte možnosť namietať spracúvanie osobných údajov pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo na základe plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

 

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte podnet alebo sťažnosť na spracúvanie osobných údajov môžete sa kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421(2) 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk

 

 1. Kde a ako je môžné uplatniť si svoje práva ?

Práva, ktoré zakladá zákon o ochrane osobných údajov si môžete kedykoľvek uplatniť písomne na adrese sídla OZ Kompostujme, alebo kontaktovaním prostredníctvom elektronickej pošty info@kompostuj.me.

Všetky odpovede a vybavenie žiadostí sú poskytované bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme na základe zákona oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

Všetky informácie, ktoré sme povinný Vám poskytnúť sa snažíme vybaviť najneskôr do jedného mesiaca od obdržania Vašej žiadosti. Na základe zákona o ochrane osobných údajov sme v oddôvodnených prípadoch oprávnení najmä vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť túto lehotu o dva mesiace. O predĺžení lehoty, vrátane uvedenia dôvodu, Vás budeme samozrejme vždy informovať.

 

 1. Cookies policy

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú zaslané a uložené vo Vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na internet. Sú vytvorené na to, aby webová stránka, ktorú navštívite, rozoznala Vaše koncové zariadenie, alebo aby Vám pomáhali a umožnili efektívne používať webové stránky, ich funkcie a nastavenia. Používanie cookies a ich povolenie je teda na Vašej slobodnej vôli. V zmysle § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť nastavenia osobných preferencií pri používaní cookies.

 

Všeobecne sa používané cookies rozdeľujú na:

Nevyhnutné technické alebo funkčné cookies

Nevyhnutné súbory cookies sú potrebné na správne technické fungovanie stránky a pridružených aplikácií. Na využívanie týchto cookies nie je podľa zákona potrebný súhlas, pretože ich obmedzením by nebolo možné zaručiť bezchybný chod webovej stránky.

 

Štatistické / analytické cookies

Analytické súbory cookies sú súbory, ktoré možno použiť na sledovanie toho, koľko ľudí prišlo na stránku, odkiaľ prišli, ako dlho tam strávili čas a čo robili. Tieto informácie využívame na neustále zlepšovanie nami poskytovaných služieb.

 

Reklamné / marketingové/ sledovacie cookies

Marketingové súbory cookies pomáhajú reklamným systémom lepšie cieliť na potenciálnych zákazníkov. Pomáhajú nám ponúkať naše služby adresnejšie tým osobám, ktoré by o ne mohli mať záujem.

 

Aktuálny zoznam cookies ako aj správu ich povolení nájdete na lište, ktorá sa Vám zobrazí pri prvej návšteve našej stránky a následne vždy po uplynutí obdobia uloženia súhlasu s Vašimi preferenciami. Žiadosť o nové udelenie súhlasu prostrednícvom cookies lišty sa Vám zobrazí aj v takom prípade ak by sa nastavenia cookies na našej stránke akokoľvek menili.

 

Uvedené cookies pre dosiahnutie stanovených účelov získavajú nevyhnutné údaje z Vášho zariadenia (napríklad IP adresa, miesto pripojenia k internetu, využívaný HW a SW na zobrazenie webovej stránky), pamätajú si Vaše nastavenia a preferencie, ktoré vykonáte na našej webovej stránke (napríklad voľbu jazyka, nastavení a využívaných funkcií) a v prípade marketingových cookies môžu prepájať aktivitu na tejto webovej stránke s Vašimi aktivitami na iných webových stránkach.

 

Ak nájdete na stránkach našej spoločnosti linky na iné internetové stránky, prosím nezabudnite, že tieto majú vlastný spôsob, rozsah a typ cookies, ktoré používajú, a ktoré budú spracúvať všetky údaje, ktoré na týchto stránkach poskytnete. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali a nastavili cookies na týchto webových stránkach pred tým, než si ich začnete prehliadať, prípadne ich prevádzkovateľom poskytnete akékoľvek údaje.

 

Rovnako ako aj pri iných spôsoboch získavania osobných údajov, aj v prípade spracúvania osobných údajov prostredníctvom cookies máte práva dotknutej osoby v takom rozsahu v akom ich stanovuje GDPR. Rozsah týchto práv a ich popis môžete nájsť aj vyššie v tomto dokumente.

 

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako napr.: Facebook, Instagram, YouTube) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

Prostredníctvom sociálnych sietí poskytujeme informácie o našich službách, aktivitách a novinkách, ktoré považuje za relevantné pre našich sledovateľov. Akoukoľvek interakciou, komunikáciou alebo zdieľaním osobných údajov s nami, prostredníctvom týchto platforiem tretích strán Vy ako aj my podliehame osobitným pravidlám a podmienkam spracúvania osobných údajov, ktoré stanovujú tieto platformy a nevieme ich ovplyvniť.

 

 1. Ako chránime Vaše údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Implementovali sme všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. Prijali sme také technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých sme schopní zabezpečiť ochranu osobných údajov najmä ich dôvernosť a integritu so zameraním na preventívnu kontrolu a predchádzanie bezpečnostným incidentom. Medzi najdôležitejšie opatrenia patrí zavedenie sieťovej bezpečnosti, zálohovanie údajov, odolnosť informačných systémov obsahujúcich osobné údaje proti škodlivým kódom, nežiaducim modifikáciám a neoprávnenému prístupu, obmedzenie manipulácie so zariadeniami alebo nosičmi obsahujúcimi osobné údaje, šifrovanie databáz a dodržiavanie zákonných povinností v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 1. Záverečné upozornenia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Akékoľvek žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov nám zasielajte na kontaktné údaje uvedené na ziačiatku tohto dokumentu.

 

V Žiline dňa 1.3.2024

 

[1] § 5 o) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov